Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Styret

Styret

Arnor Jensen

1963

Styreleder

Stilling

Utdanning

Dr. ing. i Marin teknologi. NTNU 2002

Sivilingeniør bygg og konstruksjonsteknikk. NTH 1985

Yrkeskarriere

2015 - Leder forretningsenhet Nord

2012 - 2015 Multiconsult AS, konsernledelse, direktør, region Nord

2003 - 2012 Barlindhaug Consult AS, Adm. direktør

2002 - 2003 Barlindhaug Consult AS, Teknisk direktør

1998 - 2002 Stipendiat/Dr. ing. studier, Marin teknologi, NTNU

1993 - 1998 Barlindhaug Consult AS, senior rådgiver bygge- og anleggsteknikk

1992 Prosjektansatt - Dr. Techn. Olav Olsen AS, Oslo

1987 - 1992 Barlindhaug AS, prosjektmedarbeider havn og kystkonstruksjoner.

Styreverv

Posisjon i Multiconsult

Leder av forretningsenhet Nord.

Oppsummering av relevant informasjon

Arnor Jensen har en uvanlig sterk bakgrunn fra både selskapsledelse og oppdragsledelse, kombinert med et sterkt faglig fundament. I tillegg til posisjonene nevnt over har han vært styremedlem i Barlindhaug as og styremedlem/styreleder i datterselskaper (entreprenør, eiendom og rådgiving). Han har ledet gjennomføringen av krevende studier og detaljprosjekteringsoppdrag for store infrastruktur-utbygginger nasjonalt og på Svalbard. Delvis som del av prosjekter for internasjonale kunder.

Med sinn faglige bakgrunn har han deltatt i en rekke forskningsprosjekt ved NTNU og deltatt i faglige komiteer nasjonalt og internasjonalt. Arnor har som leder av FE Nord det overordnede fagansvaret i Multiconsult for Kyst, Marin og Arktisk teknologi («kompetansesenter»). Et teknologimiljø han selv har stått i spissen for utviklingen av.

Arnor kjenner Multiconsult virksomhet svært godt og har et godt strategisk eierblikk for videre forretningsmessig utvikling av de verdiene som har vært utviklet gjennom selskapets virksomhet over lang tid.

Arnor kjenner stiftelsen godt gjennom deltagelse i valgkomiteen fra 2015, senere som medlem av styret fra 2020 og som nestleder fra 2021. Fra 2021 har Arnor også ledet valgkomiteen i Multiconsult ASA, som representant for den største eieren, Stiftelsen.

Arnor Jensen

Kristin Høili

1969

Nestleder

Stilling

Utdanning

2022 NTNU, strategi og ledelse 7,5p

2000 Høgskolen i Gjøvik, Kvalitetsledelse

1989 – 1992 Hærens Ingeniørhøgskole, Bygg- og anleggsteknikk

Yrkeskarriere

2015 – dd Multiconsult, Avdelingsleder Bygg og Eiendom Østfold

2007 – 2015 Multiconsult, Avdelingsleder Prosjektledelse og Spesialrådgivning Østfold

2001 – 2007 Skolt Eiendom AS, Prosjektleder eiendomsutvikling Næringseiendom

2000 – 2001 Østfold Regiment, Vollmester Eiendom-, Bygg- og Anleggsavdelingen

1998 – 2000 ProPartner Byggconsult AS (50% eier), Prosjekteringsleder for boligproduksjon i Tyskland

1997 – 1998 Trecon Systembygg AS, et datterselskap i Selvaag Gruppen, prosjekteringsansvarlig.

1994 – 1997 Roar Jørgensen AS, avdelingsleder i Fredrikstad

1992 – 1994 Roar Jørgensen AS, Hønefoss - rådgiver byggeteknikk og brann, prosjekt- og byggeledelse

Styreverv

2010-2016 RIF Østfold, leder i 2015 og 2016

2006-2008 FMV Eiendom, styremedlem

1998-2000 ProPartner Byggconsult, styremedlem

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder for Bygg og Eiendom i Østfold.

Oppsummering av relevant informasjon

Kristin Høili kjenner byggebransjen svært godt etter en allsidig karriere i selskaper med ulike roller i bransjen.

Ut over Multiconsults rådgivning- og prosjekteringsvirksomhet, har hun erfaring fra leverandørindustrien, eiendomsutvikling mm. Kristin har arbeidet med prosjektledelse siden 1999 og startet i Multiconsult i 2007 for å etablere en enhet for prosjekt- og prosjekteringsledelse i region Østfold. Denne enheten ble raskt sentral for de tverrfaglige oppdragene i Østfold hvor arkitekter og rådgivere var samlokalisert.

Kristin har lang erfaring fra ulike linjelederposisjoner i Multiconsult Østfold. I tillegg har hun lenge vært en del av ledergruppen for forretningsområdet Bygg & Eiendom, som dekker hele selskapet. Parallelt med lederoppgaver har hun hele tiden deltatt i oppdrag som prosjekterings- og oppdragsleder.

Denne bakgrunnen gir et godt utgangspunkt for å se selskapet i Stiftelsens eierperspektiv. Kristin har vært medlem av Stiftelsens styre siden 2018, og før det varamedlem i ett år.

Kristin Høili

Jon-Viking Thunes

1959

Økonomiansvarlig

Stilling

Utdanning

1984 NTH, Sivilingeniør Maskinlinjen. VVS- og kuldeteknikk

1988-91 Diverse Dr. ing. fag i VVS-teknikk

Yrkeskarriere

2018 – d.d. Multiconsult Norge AS. Senioringeniør, Faglig leder fag (FLF) for VVS energi og innemiljø

2015 – 2018 Sweco Norge AS, Divisjonsdirektør

2013 – 2015 Sweco Norge AS, Direktør for bærekraft

2007 – 2013 Sweco Norge AS, Tekniske sjef

2003 – 2007 Opticonsult a/s, Teknisk sjef

1991 – 2003 Siv.ing. Johan Thunes a/s. Thunes Partnes a/s. Saksbehandler, teknisk sjef. Rådgiver for (NTNF) Norges Forskningsråd i 1991 – 1994

1988 – 1991 SINTEF – Forsker ved avd for varmeteknikk, seksjon VVS-teknikk. Amanuensis NTH

1985 – 1988 Siv.ing. Johan Thunes a/s

Styreverv

Hovedstyret i RIF (10 år, 2 år som nestleder), Styremedlem i Sweco Norge a/s, Nåværende Styreleder i NEMITEK (bransjeforening VVS energi og miljø).

Posisjon i Multiconsult

Senior rådgiver i region Vest.

Oppsummering av relevant informasjon

Jon-Viking har lang erfaring som faglig medarbeider, leder på ulike nivåer, og som styremedlem i rådgivende ingeniørselskap, inklusive i et av de store selskapene i Norge. Hans erfaring omfatter også rollen som eier. Dette gir Jon-Viking god forståelse for i de ulike parameterne som er avgjørende for en slik virksomhets kommersielle suksess og overlevelse.

Jon-Viking er analytisk anlagt og har arbeidet mye med strategi og virksomhetsutvikling og er fortrolig med regnskap og regnskapsanalyser. Han har gode kommunikative evner og vant til å representere en virksomhet utad og overfor kunder og samarbeidspartnere.

Jon-Viking Thunes

Simen Lieungh

1960

Stilling

Odfjell Drilling LTD, Styreleder og Konsernsjef Odfjell Technology Ltd

Utdanning

1986 Norges Tekniske Høyskole (NTH) - Sivilingeniør i maskinteknikk

1992 California Century University – Økonomistudier (fjernstudie)

Yrkeskarriere

1986 - 1988 Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) Ansvarlig for systemanalse

1988 - 2000 Kværner ASA, Prosjekt Direktør Åsgard B, produksjonsplattform og konserndirektør for feltutvikling

2000 - 2007 Aker Kværner ASA, Konserndirektør for feltutvikling nasjonalt og internasjonalt

2007 - 2010 Aker Kværner ASA, senere Aker Solutions ASA, Konsernsjef

2010 - 2022 Odfjell Drilling Ltd. Konsernsjef

2022 - Odfjell Drilling LTD, Styreleder og Konsernsjef Odfjell Technology Ltd.

Styreverv

Posisjon i Multiconsult

Oppsummering av relevant informasjon

Simen er utdannet sivilingeniør i maskinteknikk ved Norges Tekniske Høyskole (i dag NTNU) i Trondheim. Han begynte sin karriere i 1986 som Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, avdeling for Systemanalyse. Han ble i 1988 ansatt i Kværner Engineering og fikk etter hvert ulike lederroller blant annet som prosjektdirektør for Åsgard B plattformen for Statoil og senere som konserndirektør for store prosjekter i Norge og internasjonalt. Etter fusjonen med Aker ble han i det nye selskapet, AkerKværner, utnevnt til konserndirektør for store feltutbygginger nasjonalt og internasjonalt. Ble i 2007 utnevnt til Konsernsjef i AkerKværner ASA som senere tok navnet Aker Solutions ASA. I 2010 begynte han som konsernsjef i Odfjell Drilling og har jobbet der siden. I 2022 ble Odfjell Drilling delt, og han innehar nå rollen som styreleder i Odfjell Drilling og som Konsernsjef i det nyopprettede selskapet Odfjell Technology. I sin tidligere karriere i Kværner og Aker Solutions har Simen jobbet med Multiconsult i flere store prosjekter. Han var medlem av styret i Multiconsult i perioden 2018-2020.

Simen Lieungh

Hedvig Bugge Reiersen

1979

Stilling

Advokat (partner), Wikborg Rein Advokatfirma AS

Utdanning

2016 Advokatbevilling

2014 Ph.D. Universitet i Oslo, Juridisk fakultet

2006 Cand.jur., Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet

Yrkeskarriere

2014 – d.d Advokatfullmektig/Advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

2007 – 2014 Stipendiat, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2006 – 2007 Forsker, Handelshøyskolen BI

Styreverv

Posisjon i Multiconsult

Oppsummering av relevant informasjon

Hedvig Bugge Reiersen (f. 1979) har en doktorgrad i selskapsrett fra Universitetet i Oslo og er advokat (partner) i Wikborg Rein Advokatfirma AS. Hun har arbeider med M&A og selskapsrettslige tvister, og har omfattende erfaring som rådgiver for stiftelser og børsnoterte allmenaksjeselskaper. Hedvigs rådgivning omfatter blant annet etablering og oppfølging av retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse (corporate goverenance), godtgjørelsesordninger for ledende personer og selskapsrettslige problemstillinger.

Hedvig har siden 2017 vært engasjert som sekretær og juridisk rådgiver for Stiftelsen Multiconsult, og kjenner Stiftelsen og Multiconsult ASA godt. Hun er styremedlem (nestleder, og medlem av kompensasjonsutvalget) i Endúr ASA og leder Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Hedvig Bugge Reiersen

Tove Marit Holmefjord

1973

Stilling

Utdanning

1992 – 1998 NTNU, Sivilingeniør i elektro– og datateknikk

2000 – 2001 NTNU, Praktisk pedagogisk utdanning (20 vt), Medievitenskap (10 vt)

1998 NTNU, Musikkvitenskap (10vt)

1995 – 1996 NTNU, Grunnfag psykologi (20 vt)

Yrkeskarriere

2020 – d.d. Multiconsult– Avdelingsleder Bygg & Industri, FE Vest

2016 – 2020 Multiconsult– Avdelingsleder Miljø- og spesialrådgivning, FE Vest

2003 – 2016 Multiconsult ASA – Rådgiver akustikk

2001 Holmefjord Fryseri AS – Fungerende daglig leder

1999 Statoil Forskningssenter – Geofysiker

1998 – 2002 Kongsberg Jazzfestival – Teknisk sjef

1998 – 1999 Multiconsult AS – Rådgiver akustikk

Styreverv

2006 – 2016 Styremedlem AS Bolaks, Sævareid Holding AS og Sævareid Kraft AS

1997-2006 og 2016-d.d. Varamedlem AS Bolaks,

2000-d.d. Leder av valgkomiteen i AS Bolaks

2021 – d.d. Varamedlem BF Sjø AS og Sævareid Holding AS

2000 – 2007 Styremedlem Holmefjord Fryseri AS

2008 – 2010 Styremedlem Stiftelsen Steinerskolen på Skjold og Stiftelsen Rosenhagen Steinerbarnehage

2004 – 2007 Styreleder Nattlandsgrenda barnehage

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Bygg & Industri, FE Vest

Oppsummering av relevant informasjon

Tove har lang erfaring som faglig medarbeider og leder på ulike nivåer i Multiconsult, og kjenner dermed virksomheten godt. Hun har vist god forståelse for verdien av samarbeid på tvers i et stort selskap, dvs potensiale som frigjøres når hele selskapet fungerer som et integrert lag.

Hun har i tillegg en allsidig erfaring fra eksterne styreverv og forretningsvirksomhet. Dette har gitt henne god forståelse av hva som er sentralt for å skape forretningsmessige resultater. Gjennom de eksterne vervene har hun også god trening i å skille de ulike rollene til eiere, styre og administrasjon i et selskap.

Tove var medlem av Stiftelsens representantskap 2018 – 2022, det siste året som leder.

Tove Marit Holmefjord

Erlend Kent

1984

Varamedlem

Stilling

Utdanning

2020 – 2023 Nord universitet, Master of Business Administration (MBA)

2016 – 2016 Høgskulen på Vestlandet, Brannteknisk design av bygg

2004 – 2007 Høgskulen på Vestlandet, Konstruksjonsteknikk (B.sc)

Yrkeskarriere

2011 – 2016 Multiconsult: Avdelingsleder avd. Stord  

2011 – 2016 Akvator: Fagansvarlig, bygg og konstruksjon (2015-2016), Ingeniør, bygg og konstruksjon (2011-2015)

2010 – 2011 Betonmast: Anleggsleder

2007 – 2010 NCC: Anleggsleder

Styreverv

Posisjon i Multiconsult

Avdelingsleder Stord

Oppsummering av relevant informasjon

Erlend har 15 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Han har en brd erfaring frå byggebransjen med bakgrunn i entreprenørbransjen, som prosjekterende og oppdragsleder i rådgiverbransjen, og de siste årene som leder for et kontor med rundt 40 ansatte. Han har opparbeidet en god forståelse for den langsiktige verdiskapningen i en ingeniørbedrift.

Erlend har gjennom videreutdanning tilegnet seg kunnskaper om eierstyring, selskapsledelse og styrende organer i private virksomheter.

Erlend har vært medlem av Stiftelsens representantskap siden 2018. Han har gjennom årene fått god forståelse for Stiftelsens rolle og formål.

Erlend Kent