Historisk bilde som viser Horten havn grunnundersøkelser på 30tallet.

«Stiftelsens primære formål er i enhver henseende å fremme Multiconsults formål og utvikling, sikre Multiconsults kontinuitet og øke de ansattes medinnflytelse og trivsel.»

Historien

1964

«Sivilingeniørene Apeland og Mjøset AS»

Dr. Techn. Kristoffer Apeland og sivilingeniør Tryggve Mjøset overtok det tidligere personlig eide firmaet Ing. E. N. Hylland i 1964. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap og fikk navnet Sivilingeniørene Apeland og Mjøset AS. Selskapet utviklet seg til å bli et av landets ledende rådgivningsselskaper gjennom tiåret 1964 – 1974. Det vokste i denne perioden fra 15 til 40 medarbeidere. Firmaets videre utvikling og alternative eierformer ble diskutert og vurdert.

Kristoffer Apeland og
Tryggve Mjøset

Portrett av Kristoffer ApelandPortrett av Trygve Mjøset

Multi-faglig ingeniørselskap

1974

Man ønsket å utvikle selskapet til et større multi-faglig ingeniørselskap, hvilket var noe nytt den gangen med stort sett en-faglige firmaer. I 1974 ble selskapets navn endret til Multiconsult AS. Eierne ønsket å legge til rette for et langsiktig og upersonlig eierskap ved å opprette Stiftelsen Multiconsult og overføre sitt eierskap dit.

Med dette ville man sikre selskapets selvstendighet og utvikling over tid. I tillegg til de to hovedeierne var 5 nøkkelmedarbeidere med som stiftere.

Mange aksjonærer

1989

Utover 1970- og 1980-tallet fortsatte selskapets vekst. I 1989 sluttet man med A og B-aksjer og innførte kun én aksjeklasse. Gjennom salg av nesten 30 % av selskapets aksjer til det svenske rådgivende ingeniørfirmaet Jakobsen & Widmark (J&W) og fusjonen med Noteby i 1990, reduserte Stiftelsen sin eierandel i selskapet. Eierandelen ble videre redusert ved å tilby aksjer til alle medarbeidere og etter hvert ved nye fusjoner knyttet til selskapets vekst. Det ble etter hvert mange aksjonærer i Multiconsult AS, med Stiftelsen og J&W som de to store.

Som resultat av utviklingen ble Stiftelsen etter hvert uavhengig av selskapets ledelse. Aksjonærene blant medarbeiderne valgte 4 representanter til Stiftelsens styre mens to representanter ble valgt av alle medarbeidere.

Salg av aksjer kunne ifølge selskapets vedtekter bare skje til Stiftelsen og aktive medarbeidere i selskapet. Medarbeidere som sluttet eller ble pensjonister valgte i stor grad å beholde sine aksjer, mens noen solgte til Stiftelsen for videresalg til aktive medarbeidere. J&W ønsket etter hvert å selge sin post, men de satt innelåst og var avhengig av å bli enige med Stiftelsen om en pris for salg til den.

Med tiden fikk selskapet fire aksjonærer / aksjonærgrupper: Stiftelsen, J&W (etter hvert WSP Group), medarbeidere, tidligere medarbeidere og deres etterkommere. Utviklingen medførte at den dominerende posisjonen som Stiftelsen utgjorde sammen med aksjonærene blant aktive medarbeidere, ble stadig redusert. Samtidig vokste behovet for et system for omsetning av aksjene med en pris-mekanisme som ville bli akseptert.

Bildet viser Børsen i Oslo.

Børsnotering

2015

I januar 2014 ga WSP Group, som var blitt Multiconsults største eier gjennom kjøp av J&W, et kjøpstilbud til alle aksjonærer i Multiconsult AS. Dette fikk ikke tilstrekkelig aksept, Stiftelsen var en av aksjonærene som takket nei til tilbudet. I ekstraordinær generalforsamling i april 2014 ble det vedtatt å be selskapets styre om å utrede en mulig børsnotering av Multiconsult. Stiftelsen iverksatte sin egen utredning av alternative eiermodeller og konkluderte med at børsnotering av Multiconsults aksjer ville være den beste eiermodellen for fremtiden. Denne modellen ville blant annet legge godt til rette for omsetning av aksjene.

Børsnotering ble vedtatt på generalforsamling våren 2015 med stor margin. Stiftelsen spilte en sentral rolle i prosessen, bl.a. ved kjøp av WSP’s aksjepost for videresalg i forbindelse med børsnoteringen. Multiconsult ASA ble børsnotert 22. mai 2015 og Stiftelsen Multiconsult ble største eier med 20.5 % eierandel. Aktive medarbeidere hadde totalt 22% og tidligere medarbeidere 12% av aksjene. 44% var spredd på Institusjonelle investorer, primært finansielle, og alle poster var godt under 10%.

Ny styringsstruktur

2016

Stiftelsen forsto at børsintroduksjonen medførte nye utfordringer og en ny posisjon for Stiftelsen som eier i Multiconsult. Som overlegent største eier i et børsnotert selskap, og med et industrielt og langsiktig utgangspunkt, fikk Stiftelsens formål med å utøve et aktivt eierskap i Multiconsult en forsterket betydning. Stiftelsens styringsstruktur ble revidert med innføring av et representantskap i tillegg til styre og valgkomité. Representantskapet utgjør bindeleddet mellom medarbeiderne og styret. Representantskapets medlemmer velges av og blant medarbeidere. Videre, har det som oppgave å velge Stiftelsens styre og føre et overordnet tilsyn med styret.

For Stiftelsens innflytelse er det sentralt at styret opptrer og oppfattes som en profesjonell eier, uavhengig av selskapets medarbeidere og ledelse. Etter børsintroduksjonen har det derfor vært lagt vekt på å utvikle et profesjonelt styre i Stiftelsen og forståelse i Stiftelsens organer for at det har betydning hvordan Stiftelsen oppfattes utad. Etter at revidert styringsstruktur ble vedtatt i 2016, har Stiftelsen kontinuerlig utviklet organenes kompetanse og justert strukturen videre, for å sikre Stiftelsens profesjonalitet og uavhengighet.