«Eierskapet skal utøves med et bevisst strategisk perspektiv som kontinuerlig bygger videre på de verdiene som over tid er bygget opp i selskapet.»

Stiftelsens eierpolitikk som aksjonær i Multiconsult ASA

Eierpolitikken er forankret i Stiftelsens formål slik det er formulert i Stiftelsens vedtekter:

«Stiftelsens primære formål er i enhver henseende å fremme Multiconsults formål og utvikling, sikre Multiconsults kontinuitet og øke de ansattes medinnflytelse og trivsel.
Som ledd i det primære formålet har Stiftelsen som oppgave å eie aksjer i Multiconsult og å bevare en betydelig innflytelse over Multiconsult.»

Dette innebærer at Stiftelsen skal:

a. Utøve et aktivt eierskap med et langsiktig og strategisk perspektiv.

Eierskapet skal utøves med et bevisst strategisk perspektiv som kontinuerlig bygger videre på de verdiene som over tid er bygget opp i selskapet. Eierskapet skal underbygge en forretnings- og kundeorientert bedriftskultur der kompetanse er grunnpilaren for utvikling av verdiskapningen og hvor selskapet tar en ledende rolle på utvalgte strategiske områder.

Multiconsults kontinuitet som et selvstendig selskap skal så langt som mulig være sentralt for utøvelsen.

b. Opprettholde en eierposisjon som medfører betydelig innflytelse.

Opprettholde en eierposisjon som medfører betydelig innflytelse.
Stiftelsen skal bruke sine tilgjengelige midler til å opprettholde en betydelig eierposisjon for aktivt å understøtte Multiconsults utvikling.

Stiftelsen skal søke aktiv deltagelse i Multiconsults valgkomité, primært gjennom lederrollen. Representasjon i selskapets styre skal søkes i den grad det kan bidra ytterligere til selskapets positive utvikling.

c. Bruke sin eierposisjon til å bidra til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping for selskapet.

Stiftelsen skal bidra til at selskapet til enhver tid har et kompetent styre som er tilpasset selskapets situasjon og som sikrer god verdiskapning koblet med en bevisst strategisk utvikling over tid.

Stiftelsen forventer en verdiskapning på nivå med de beste. Videre at selskapets utvikling baseres på kontinuerlig utvikling av selskapets strukturelle og humane kapital i strategisk retning knyttet til markedets utvikling og behov. Det er dette som har gitt suksess så langt.

d. Promotere bredt eierskap og engasjement blant ansatte.

Stiftelsen stiller seg positiv til at Multiconsult har et aksjonærprogram overfor medarbeiderne der medarbeiderne tilbys aksjer i selskapet til rabatterte priser. Dette bidrar til å knytte medarbeiderne til selskapets langsiktige utvikling og derigjennom også å underbygge en kultur hvor ledere vokser opp internt.
Stiftelsen legger videre til grunn at det er gjennom kompetente medarbeideres utvikling og innflytelse at resultater utvikles i en kunnskapsbedrift.

Stiftelsen mener det er positivt for selskapets utvikling at ledere er aksjonærer i selskapet og støtter at aksjer benyttes som et sentralt element i en evt. resultatdrevet godtgjørelse for ledere.

e. Ha en god dialog med de største eksterne eierne.

Stiftelsen skal som en aktiv, industriell eier søke å ha en åpen og konstruktiv dialog med øvrige aksjonærer om eierspørsmål. Stemmebegrensningen i selskapets vedtekter er en stabiliserende faktor som skal medvirke til at større aksjonærer søker enighet om vesentlige eierspørsmål. Stiftelsen er med sin størrelse som eier og sitt forhold til selskapet, beredt til å ta en sentral posisjon blant eierne.

f. Arbeide for å videreutvikle Multiconsults posisjon som børsnotert selskap med referanse til utbyttepolitikk, kursutvikling, likviditet i aksjen og positivt omdømme i kapitalmarkedet.

Stiftelsen skal bidra aktivt til at selskapet har en hensiktsmessig kapitalstruktur og forutsigbar utbytte-politikk som gir en relevant prising og god likviditet i aksjen. Selskapets kapitalstruktur og egenkapitalens størrelse skal tilpasses selskapets utviklingsbehov.

g. Ha et hensiktsmessig forsvarsverk mot uønskede oppkjøp.

Stiftelsen ser en god verdiskapning i selskapet og at den reflekteres i aksjekursen, som vesentlig for å unngå uønsket eierutvikling.

Ved evt. tilnærmelser som er i vesentlig strid med Stiftelsens formål vil Stiftelsen, hvis naturlig, søke samarbeid med andre aksjonærer for å finne frem til løsninger som ivaretar selskapets utvikling og Stiftelsens formål på en bedre måte. Stiftelsen vil legge vekt på hva som synes best for humankapitalens utvikling.

h. Kontinuerlig utvikle sin rolle, kompetanse og omdømme som eier for å kunne utøve en hensiktsmessig innflytelse over Multiconsults utvikling.

Stiftelsens utøvelse av sitt eierskap skal ta utgangspunkt i beste praksis for eierstyring og selskapsledelse.

Stiftelsen skal vedlikeholde en to-årig handlingsplan for utøvelse av Stiftelsens eierskap i tråd med denne eierpolitikken. Planen skal inneholde overordnete mål og handlinger og oppdateres årlig. Stiftelsens arbeid og resultater skal hvert år vurderes opp mot planen og presenteres i en årsberetning.

Denne eierpolitikken er oppdatert og vedtatt av Stiftelsens styre 01.06.2021