Bildet viser taket innvendig på det nye biblioteket i Oslo.

Styresett

Styresett

Stiftelsen Multiconsult styresett stor størrelse
Klikk for å laste ned styresettet
Stiftelsen Multiconsult styresett liten størrelse
Klikk for å laste ned styresettet

Stiftelsens styre er etter Stiftelsesloven Stiftelsens øverste organ, og har det fulle ansvaret for forvaltningen av Stiftelsen. Styret skal sørge for at Stiftelsens formål ivaretas, og at eventuelle utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Det følger av formålet at det er en sentral oppgave for styret å utøve eierskapet i Multiconsult ASA på en aktiv og profesjonell måte, og helt uavhengig av medarbeidere og ledelse i selskapet. Styret innkaller til Stiftelsens formaliserte møter og sørger i tillegg for dialog mellom Stiftelsens organer slik at hvert organ kan fylle sin oppgave.

Representantskapet har etter vedtektene som oppgave å velge representantskapets leder, medlemmer til Stiftelsens styre og valgkomité, samt revisor. Videre å fastsette godtgjørelse til medlemmer av styre og valgkomité, samt honorar til revisor. Representantskapet har også som oppgave å føre et overordnet tilsyn med Stiftelsens virksomhet. Dette tilsynet supplerer revisors mer detaljerte tilsyn med styrets forvaltning av Stiftelsens verdier. Representantskapet har ingen funksjon knyttet til Stiftelsens forvaltning og ingen instruksjonsrett overfor styret. Hvis det overordnete tilsynet tilser det, kan representantskapet beslutte granskning av styret etter Stiftelseslovens regler.

Valgkomitéen har som oppgave å fremme forslag på valgbare medlemmer og varamedlemmer til Stiftelsens organer, forslag til valg av revisor og forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomite, samt forslag til honorar til revisor. Valgkomitéens hovedoppgave er å bidra til at Stiftelsens styre og representantskap sammensettes slik at hensynet til Stiftelsens vedtektsfestede formål blir ivaretatt, og ellers slik at hensynet til en forsvarlig forvaltning av Stiftelsen blir ivaretatt. Valgkomitéen skal ta hensyn til styrets behov for kompetanse og kapasitet, samt til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ. Innenfor rammene av disse hensyn skal valgkomitéen i sine innstillinger se hen til Stiftelsens interesse i en mangfoldig sammensetning av Stiftelsens organer. Valgkomitéen skal sikre kontinuitet i Stiftelsens organer.

Det er utarbeidet instrukser for hvert organ med mer detaljerte retningslinjer for deres operasjon.