Stiftelsesformen

Stiftelsesformen

Stiftelser opprettes for å fremme et bestemt formål. Det er den eller de som oppretter stiftelsen som bestemmer formålet, som er nedfelt i stiftelsens vedtekter. Stiftelsen Multiconsults formål fremgår av vedtektene § 3.

I motsetning til for eksempel selskaper, har ikke stiftelser eiere. Stiftelser kjennetegnes i stedet ved at de er selveiende. Betydningen er at alle stiftelser har et styre, som er stiftelsens øverste organ og som skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Mandatet til styret i Stiftelsen Multiconsult er i samsvar med dette å sørge for å ivareta formålet, slik dette er nedfelt i vedtektene § 3.  

Stiftelser etableres med et langsiktig perspektiv, og er underlagt stiftelseslovens regulering. Stiftelsestilsynet utøver en overordnet kontroll med alle stiftelser.