Bildet viser to dresskledde menn som tar hverandre i hånden.

Formål og vedtekter

Formål

Stiftelsens formål fremgår av vedtektenes paragrafer 3 og 4:

 • Stiftelsens primære formål er i enhver henseende å fremme Multiconsultselskapenes formål og utvikling, sikre selskapenes kontinuitet og øke de ansattes medinnflytelse og trivsel.
 • Stiftelsen skal, så langt det er mulig, søke å bevare en betydelig innflytelse over Multiconsultselskapene.
 • Som ledd i det primære formålet har Stiftelsen til oppgave å eie aksjer og/eller andre interesser i Multiconsultselskapene.

Det primære formålet trekker en sammenheng mellom medarbeidernes innflytelse og trivsel, og en vellykket langsiktig utvikling av selskapet. Stiftelsen har utdypet dette i et notat.

Stiftelsens forhold til Multiconsult og medarbeiderne

Med Multiconsult menes Multiconsult ASA med datterselskaper

Stiftelsens forhold til Multiconsult og medarbeiderne følger av Stiftelsens formål som er definert i vedtektene. Sammenfattet sier vedtektene følgende:

 1. Stiftelsens primære formål er i enhver henseende å fremme Multiconsultselskapenes formål og utvikling, sikre selskapenes kontinuitet og øke de ansattes medinnflytelse og trivsel.
 2. Stiftelsen skal, så langt det er mulig, søke å bevare en betydelig innflytelse over Multiconsultselskapene.
 3. Som ledd i det primære formålet har Stiftelsen til oppgave å eie aksjer og/ eller andre interesser i Multiconsultselskapene.

Vedtektene sier at Stiftelsen skal søke å utøve en betydelig innflytelse gjennom eierskap for å oppfylle det primære formålet i pkt. 1. Dette innebærer at det ligger i Stiftelsens formål å opptre som en strategisk langsiktig eier som utøver sitt eierskap på en aktiv måte - i overensstemmelse med anerkjente prinsipper for god eierstyring. For at ulike interessenter skal se at Stiftelsen opererer i overensstemmelse med sitt formål, bør Stiftelsen være en godt synlig eier. Med dette som utgangspunkt har Stiftelsen etablert følgende eierskapspolicy:

Stiftelsen skal utøve sitt eierskap i henhold til god eierstyring og skal være en profesjonell, aktiv, synlig, langsiktig og strategisk eier i selskapet.

Det primære formålet trekker en sammenheng mellom medarbeideres innflytelse og trivsel, og en vellykket langsiktig utvikling av selskapet. I utøvelsen av sitt eierskap legger Stiftelsen til grunn at en kunnskapsbedrift som Multiconsult må ha en forretnings- og kundeorientert bedriftskultur der kompetanse er grunnpilaren for utvikling av verdiskapningen. Stiftelsen legger videre til grunn at det er gjennom kompetente medarbeideres innflytelse at resultater best utvikles og at trivsel skapes.

Stiftelsen forventer på denne bakgrunn at styret overfor administrasjonen legger vekt på å:

 • Utvikle en markedsriktig og etterspurt kompetanse som gjør selskapet til en attraktiv arbeidsplass for kompetente personer som trives med å skape konkurransekraft og resultater.
 • Anvende kompetente medarbeideres innsikt som grunnlag for verdiskapning og utvikling av selskapet.
 • Skape verdier på nivå med de ledende i bransjen for sine interessenter så som eierne, kundene, medarbeiderne, samfunnet og strategiske samarbeidspartnere.
 • Etablere framtidsrettede og realiserbare strategier som kombinert med lønnsom drift gir finansiell styrke for å realisere selskapets uttrykte ambisjoner.

Stiftelsen vil legge vekt på å harmonisere sine forventninger til utvikling av Multiconsult med de andre toneangivende eierne i selskapet.

17.09.2019 / Styret

Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Multiconsult, vedtatt av styret 20. juni 2022.

§1

Stiftelsen Multiconsult er en selveiende institusjon med forretningskontor i Oslo.

§2

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 330.000.

§3

Stiftelsens formål er i enhver henseende å fremme Multiconsult-selskapenes formål og utvikling, sikre selskapenes kontinuitet og øke de ansattes medinnflytelse og trivsel.

Stiftelsen skal kunne etablere og/eller delta i selvstendig næringsvirksomhet av enhver art og forøvrig treffe alle disposisjoner som etter styrets oppfatning direkte eller indirekte er egnet for å fremme formålet.

Som ledd i det primære formål har Stiftelsen til oppgave å eie aksjer og/eller andre interesser i Multiconsult-selskapene, samt i enhver virksomhet som måtte tre istedenfor eller være avledet av disse selskaper eller som direkte eller indirekte har forbindelse med eller på annen måte er av betydning for selskapene.

Stiftelsen skal kunne yte støtte til ansatte og deres familier i Multiconsult-selskapene eller i andre selskaper som Stiftelsen eier aksjer og/eller har andre interesser i.

I den utstrekning Stiftelsens midler etter styrets oppfatning går ut over hva som er nødvendig for en forsvarlig ivaretakelse av Stiftelsens primære formål, skal den av sine inntekter kunne yte støtte til samfunnsnyttige formål av enhver art.

Skulle den fremtidige utvikling gjøre det påkrevet eller formålstjenlig at Stiftelsen avhender eller på annen måte disponerer over sine aksjer i ett eller flere Multiconsult-selskaper og/eller tilknyttede selskaper, skal de midler som herved fremkommer, kunne anvendes til annet ervervsfremmende formål.

§4

Stiftelsens aksjer og øvrige interesser i Multiconsult-selskapene, herunder de aksjer eller interesser i disse selskaper som Stiftelsen i fremtiden måtte erverve, kan selges eller på annen måte disponeres over, forutsatt at disponeringen anses formålstjenlig av styret.

Stiftelsen skal, så langt det er mulig, søke å bevare en betydelig innflytelse over Multiconsult-selskapene.

§5

Stiftelsens midler skal søkes disponert på en måte som er egnet til langsiktig opprettholdelse av Stiftelsens handlekraft, realverdien av midlene og som styret anser tjenlig for oppfyllelse av Stiftelsens formål.

§6

Stiftelsen skal ha et representantskap, en valgkomite og etstyre. Styret kan utpeke en daglig leder ved behov.

Ansattvalgte styremedlemmer i Multiconsult ASA og datterselskaper, og tillitsvalgte representanter for medarbeiderne i ulike organer/fagforeninger i Multiconsult-selskapene er ikke valgbare til Stiftelsens organer.

Styret har vedtatt instrukser for styret, representantskap og valgkomité. Styret kan beslutte endringer i instruksene.

§7
Representantskapet

7.1 Sammensetning

Stiftelsens representantskap skal bestå av 12 medlemmer som velges blant de ansatte i Multiconsult-selskapene. Det kan velges inntil 6 varamedlemmer til representantskapet. Medlemmene og varamedlemmene rangeres etter antall stemmer, men slik at det trekkes lodd ved stemmelikhet.

7.2 Valg av representantskapets medlemmer. Valgbarhet

Medlemmene til representantskapet og varamedlemmer velges ved valg som tilrettelegges av valgkomiteen. Valgperioden er inntil to år. Medlemmene kan gjenvelges. Alle som er fast ansatt med stillingsbrøk på 50 prosent eller mer i Multiconsult-selskapene har stemmerett. Kun personer med stemmerett kan velges som medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Dersom et medlem i representantskapet ikke lenger er stemmeberettiget, skal vedkommende fratre og erstattes med det første prioriterte varamedlemmet.

7.3 Representantskapsmøte og ekstraordinære representantskapsmøter. Oppgaver

Det skal avholdes ordinært representantskapsmøte hvert år senest innen den 30. juni. På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

 1. gi uttalelse om årsregnskap og styrets årsberetning;
 2. valg av leder for representantskapet;
 3. valg av medlemmer til styret, herunder styrets leder;
 4. valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder;
 5. fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, medlemmer av valgkomiteen og revisor.

Representantskapet velger sin leder. Lederen kan gjenvelges.

Representantskapet velger styrets medlemmer, herunder lederen, ved å godkjenne valgkomitéens forslag til styresammensetning. En beslutning om ikke å godkjenne valgkomitéens foreslåtte sammensetning skal begrunnes i at forslaget samlet ikke gir styret den nødvendige kompetansen til å oppfylle Stiftelsens formål. Beslutningen og begrunnelsen skal sendes til valgkomitéen, som umiddelbart skal vurdere den foreslåtte sammensetningen på ny og deretter innen rimelig tid (i) fremme et nytt forslag til sammensetning, eller (ii) opprettholde det opprinnelige forslaget og fremme dette på ny. Straks valgkomitéens fornyede vurdering er godkjent av styret, skal det innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte for valg av medlemmer til styret, herunder dets leder. Dersom det ekstraordinære representantskapsmøtet ikke godkjenner valgkomitéens forslag, skal det sittende styret fritt velge nytt styre, herunder lederen.

Stiftelsens revisor velges av representantskapet. Representantskapet skal videre føre et overordnet tilsyn med Stiftelsens virksomhet og ved behov avgi rådgivende uttalelser om denne til styret. Representantskapet kan beslutte gransking av styret.

Representantskapet innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på møtet i representantskapet. Innkallingen skal sendes senest 14 dager før møtet i representantskapet.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte. Styret skal også innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte dersom revisor eller minst 4 medlemmer av representantskapet skriftlig krever det.

Møter i representantskapet åpnes av styrets leder, og ledes av representantskapet leder. Hvert enkelt medlem av representantskapet har en stemme i representantskapsmøtet. En beslutning av representantskapet krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer, står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

Styrets leder skal møte i representantskapet, og skal besvare spørsmål fra representantskapets medlemmer. Styrets øvrige medlemmer har møterett på representantskapets møter.

Det skal føres protokoll fra møtet i representantskapet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en person som utpekes av representantskapet blant de tilstedeværende.

§8
Valgkomitéen

Stiftelsens valgkomité skal bestå av tre medlemmer som velges av representantskapet.

Medlemmene i valgkomiteen velges for inntil to år av gangen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke avsettes av representantskapet før valgperioden er løpt ut. Intet medlem kan gjenvelges mer enn to ganger.

Valgkomiteen skal møtes minst en gang hvert år, og ellers ved behov. Valgkomiteen skal foreslå:

 1. valgbare medlemmer og varamedlemmer til representantskapet;
 2. medlemmer av styret, herunder varamedlemmer og styreleder;
 3. valgkomité;
 4. revisor ved behov.

Valgkomitéen skal også fremme forslag til representantskapet for godtgjørelse til medlemmer av styret, medlemmer av valgkomiteen og revisor.

For valgkomitéens forslag til styre – og valgkomitémedlemmer, jf. tredje ledd annet punktum nr. 2 og 3., gjelder følgende:

1.      Valgkomitéen skal begrunne hvert enkelt forslag til kandidater, og den foreslåtte sammensetningen sett under ett. Styret skal sammensettes slik at det har nødvendig kompetanse til å oppfylle Stiftelsens formål, herunder til å fylle rollen som en profesjonell og aktiv eier av aksjene i Multiconsult-selskapene og forvalter av kapitalen i henhold til formålet. Valgkomitéen skal sammensettes slik at den samlet har nødvendig kompetanse til å identifisere og vurdere kandidater til styret i samsvar med forrige punktum.

2.      Valgkomitéens forslag til styre skal godkjennes av Stiftelsens styre før det fremmes for representantskapet.

Det skal føres protokoll fra møter i valgkomitéen. Protokollen skal underskrives av samtlige medlemmer.

§9
Styret

Stiftelsens styre skal bestå av 6 medlemmer. Det velges inntil 3 varamedlemmer.

Medlemmer av konsernledelsen Multiconsult ASA er ikke valgbare til Stiftelsens styre.

Styremedlemmer velges for inntil 2 år av gangen og kan gjenvelges.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styremøtet ledes av styrets leder med mindre styret beslutter noe annet.

Hvis ikke annet følger av lov eller vedtekter, treffer styret alle beslutninger med alminnelig flertall. Står stemmetallet likt ved valg av møteleder, avgjøres valget ved loddtrekning. I andre tilfeller av stemmelikhet, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Stiftelsens signatur kan tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan ansette en daglig leder eller en forretningsfører og meddele prokura.

Det skal føres protokoll fra styremøtet. Protokollen skal underskrives av samtlige medlemmer.

§I0
Revisor

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. Regnskapet skal fremlegges senest ved innkalling til ordinært representantskapsmøte.

§11

Disse vedtektene kan endres ved enstemmig beslutning av samtlige styremedlemmer, og slik at man for øvrig følger de prosedyrer som kreves av den til enhver tid gjeldende lovgivning for stiftelser.

Likeledes skal styret ved enstemmig beslutning av samtlige styremedlemmer og med samtykke av samtlige medlemmer av representantskapet, kunne beslutte å oppløse Stiftelsen, såfremt dette utvilsomt ansees for å være av vesentlig betydning for fremme av Stiftelsens primære formål. Styret plikter i så fall, om mulig i samråd med representantskapet, å treffe de nødvendige beslutninger om overføring av Stiftelsens midler til en annen stiftelse eller institusjon med så vidt mulig beslektet eller lignende formål.

§12

Med "Multiconsult-selskapene" menes i disse vedtektene Multiconsult ASA og datterselskaper.